Rettspsykologi - Tilknytningspsykologene
149
page-template-default,page,page-id-149,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Rettspsykologi

Barnets beste ved samlivsbrudd – brosjyre

For barna er det best at foreldrene er enige om de viktigste ordningene som omfatter dem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer nå et nytt hefte med råd til foreldre om samværsordninger.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gav støtte til utviklingen av brosjyren. Arbeidet startet i BLD, men ble sluttført i BUFDIR. To psykologspesialister, Espen Walstad og Ida Brandtzæg, innen det sakkyndige fagfeltet har hatt ansvar for å utvikle brosjyren. Den er kvalitetssikret av et utvalg forskere og psykologspesialister og har vært på høring hos Norsk Psykologforening, Den Norske Advokatforening, Dommerforeningen og hos Barneombudet.

Heftet «Barnets beste ved samlivsbrudd»er i første rekke rettet mot foreldre som står foran et samlivsbrudd eller har konflikter i samarbeidet om felles barn. Det retter seg både mot de som har en god dialog, og de som strever med konflikter etter et brudd.

Brosjyren baserer seg i stor grad på tilknytningsforskning om alders- og utviklingsmessige forutsetninger for ulike samværs- og bostedsordninger. Det er lagt spesielt vekt på at barnas behov skal ivaretas; om hvordan foreldrene kan skape kontinuitet i hverdagen for barna, hvordan de kan sikre et godt samarbeid seg i mellom og hvordan de kan legge til rette for at barna opplever at de fortsatt har to foreldre hele tiden. Det gis også råd om hvordan barna bør involveres i beslutningene, og hvordan foreldre målytte til barnet og ta hensyn til barnets meninger og ønsker når de inngår eller endrer en avtale om bosted og samvær.

Det gis kunskapsbaserte veiledende råd i brosjyren for de ulike aldersgruppene (fra 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år, 6-12 år og fra 12 år og oppover). En bør være tilbakeholden med overnattinger mens barnet er lite, og heller øke samværet i takt med barnets kapasitet til å tåle delingsordninger.

Forskning viser at vedvarende konflikter mellom foreldrene er blant de viktigste årsakene til at barn får følelsesmessige, atferdsmessige eller psykososiale vansker etter samlivsbrudd. Heftet «Barnets beste ved samlivsbrudd» er et av tiltakene som skal bidra til at denne prosessen blir enklere for familien og ivaretar barnas behov.

En PDF av brosjyren «Barnets beste ved samlivsbrudd finner du også her: http://www.bufetat.no/Bilder/BarnetsBesteVedSamlivsbrudd.pdf

Trykk på bildet over for å lese brosjyren

Barnets beste – Informasjonsfilm om behandling av barnelovssaker med volds- og overgrepsproblematikk

Denne filmen dreier seg om de sakene hvor det er spørsmål om og bekymring knyttet til alvorlige risikofaktorer som vold og overgrep.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fikk etter søknad fra Domstoladministrasjonen (DA) gitt støtte til kompetanseheving for aktørene i domstolene når det gjelder behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk. En prosjektgruppe sammensatt av representanter for dommerne, advokatene, sakkyndige og DA, med innspill fra BLD, har hatt ansvar for å utvikle og gjennomføre tiltaket.

Til barnets beste” handler om vold- og overgrepsproblematikk i barnelovsaker. Judith van der Weele og Stig Torsteinson er formidlere i filmen. Filmen tar for seg hvordan vold påvirker barn. Den har innspill til ivaretakelse av volds og overgrepsutsatte gjennom rettsprosessen, samt perspektiver på den sakkyndige utredningen.

Målgruppen for denne filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Men den er også distribuert til familievernet og kompetansesentere. Den skal tilføre psykologifaglig kunnskap og bidra til et godt samarbeid mellom aktørene – slik at saksbehandlingen alltid blir til barnets beste. Filmen er også oversatt til engelsk.

«Til barnets beste» handler om behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk. Målgruppen for filmen er dommere, advokater og sakkyndige (Domstoladministrasjonen, 26. okt. 2016)

Barnefordelingssaker, der det er påstander om vold – Informasjonshefte

Arbeidet med DVD’en har røtter tilbake til 2005. På bakgrunn i en bekymringen i BLD som knyttet seg til om voldssaker får en god nok behandling i domstolene ble Per Øystein Steinsvåg, Judith og Stig engasjert av BLD til å holde en seminarrekke for dommere og sakkyndige (2005/2006).

Som et etterspill ble de tre engasjert til å skrive informasjonshefte; Barnefordelingssaker der det er påstander om vold.

Trykk på bildet over for å lese brosjyren