Se Barnet Innenfra - Små Mennesker Store Overganger - Lisensavtale - Tilknytningspsykologene
389
page-template-default,page,page-id-389,bridge-core-3.1.3,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Se Barnet Innenfra – Små Mennesker Store Overganger – Lisensavtale

En Tilknytningspsykologene og folkOm produksjon ©

LISENSAVTALE FOR TILGANG TIL TJENESTEN SE BARNET INNENFRA © SMÅ MENNSKER STORE OVERGANGER

Denne Lisensavtale (heretter Lisensavtalen eller Avtalen) er inngått mellom:

Kunde oppført i Tilknytningspsykologenes kunderegister, heretter kalt Lisenstaker og TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE AS, Orgnr: 913935071, Glads vei 27, 0489 Oslo, heretter kalt Leverandør, Lisensgiver, eller Tilknytningspsykologene.

 

Lisensgiver og Lisenstaker er hver en Part og sammen Partene til denne Lisensavtalen. Det innebærer at om en bruker (1 bruker) av lisensen, heretter kalt Lisensbruker, ikke overholder Avtalen så er det Lisenstaker som holdes ansvarlig av Tilknytningspsykologene.

1. INNGÅELSE AV AVTALE

Partene til denne Lisensavtalen aksepterer at den inngås elektronisk, dvs. som bestilling på våre nettsider, https://tilknytningspsykologene.no (heretter Ordre). Leverandøren forbeholder seg retten til, innen 14 dager, å ikke akseptere en ordre. Dersom en ordre ikke blir akseptert av Leverandør bortfaller Partenes plikter og rettigheter i henhold til denne Avtalen.

2. TJENESTEN

Tilknytningspsykologene har utviklet en plattform og konsept som distribuerer digitale læringsressurser (heretter Tjenesten). Tjenesten vil primært distribuere læringsressurser utviklet og levert av Tilknytningspsykologene. Læringsressursene tilrettelegges for ulike fag og målgrupper, og utgjør enkeltvis eller samlet leverandørens produkt, som nærmere beskrevet på Leverandørens hjemmeside: https://tilknytningspsykologene.no

3. LISENSEN OMFANG

Lisenstaker gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar bruksrett til Streamingtjenesten og Produktene (heretter Lisens). Lisensen er bare gyldig for den som har undertegnet lisensavtale med Tilknytningspsykologene og har betalt lisensavgift. Bruken av Streamingtjenesten og Produktene fremgår når man logger seg på medlemssiden til Tilknytningspsykologene https://tilknytningspsykologene.no Streamingtjenesten og Produktene levert av Tilknytningspsykologene bygger på tilknytningspsykologi og forskning og har som bærende prinsipp at de skal være oppdatert og aktuelle. Det vektlegges også samarbeid med tredjepart, folkOm, for å sikre høy kvalitet, inkludert tilhørende bilder, grafikk og Video. Streamingtjenesten og meddlemssiden skal fungere like godt på mobil og nettbrett, Mac eller PC.

4. PRIS

Pris for lisens er avtalebasert og fastsatt i egen avtale mellom Lisenstaker og Leverandør.

5. OPPHAVSRETT

Tilknytningspsykologene har opphavsrett til alt innhold i Tjenesten og Produktene, inkludert Videoer, nedlastbare ressurser i pdf eller annet format. Lisenstaker og Lisensbruker, inklusive lærere, spesialpedagoger og miljøarbeidere i skolen, og andre brukere hos Lisenstakeren, er gjort kjent med og aksepterer at all bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale inklusive Videoer, nedlastbare ressurser i PDF eller annet format er underordnet følgende begrensninger:

 

  • Videreformidling av passord til andre som ikke har lisens eller har en annen lisensavtale med Tilknytningspsykologene er ikke tillat.
  • Salg av deler av eller hele produktet til andre er ikke tillat 10% av innholdet kan deles med andre som ikke har lisens i forbindelse med f.eks. konferanser, fagdager eller møter.
  • Nedlasting av innholdet i tjenesten er ikke tillat.
  • Deling av av innholdet i tjenesten på annen nettplatform er ikke tillat.
  • Saksing eller kopiering av hele eller deler av innhold i programmet er ikke tillatt.
  • Ved referering til innholdet i programmet skal dette tydelig markeres med referansen: Brandtzæg, I. og Torsteinson S. (2023) Se Barnet Innenfra © – Små Mennesker Store Overganger.

Lisenstaker og Lisensbruker som ikke overholder disse avgrensningene uten en skriftlige godkjennelse fra Tilknytningspsykologene kan bli strafferettslig forfulgt.

 

Ved Lisensperiodens utløp, er Lisenstaker, inklusive lærere og andre brukere hos Lisenstaker, gjort kjent med og aksepterer å gjøre sitt beste for å slette opphavsrettsbeskyttet materiale, inklusive nedlastbare veiledninger, fra PC, nettbrett, Chromebooks, servere,  automatiske back-up system, osv. Dette gjelder uavhengig av varigheten på lisensperioden, eller om det har vært en ordinær lisens eller gratis testlisens.

 

Enhver distribusjon av opphavsrettsbeskyttet materiale til andre enn det som fremgår av Ordren, ref punkt 3, er ikke tillatt uten Tilknytningspsykologenes skriftlige godkjennelse.

6. FAKTURERING

Fakturering er fastsatt i egen avtale mellom Lisenstaker og Tilknytningspsykologene.

7. AVTALENS VARIGHET OG FORNYELSE

Lisensen er tidsbestemt og fastsatt i egen avtale mellom Lisenstaker og Tilknytningspsykologene. Avtalen kan fornyes.

8. ENDRING OG OVERBRUK AV LISENS

Leverandør kan endre innholdet og funksjonaliteten i tjenesten uten forvarsel. Ved inngåelsen av Avtalen får Lisenstaker rett til bruk av tjenesten Tilknytningspsykologene «Se Barnet Innenfra © Små Mennesker Store Overganger». Lisenstakeren må sørge for brukere som faller inn under lisensen ikke overskrider bruken bestemt av Lisensavtalen (overbruk). Ve mistanke om overbruk kan Leverandør sende varsel pr. e-post til Lisenstaker om overbruket. Det skal i varselet gis rimelig frist til å rette opp forholdet, enten ved å justere bruken eller ved alle brukene skaffer seg opplæring og egen lisens. Dersom Lisenstaker ikke gjennomfører tiltak for å justere antall brukere til å samsvare med lisensavtalen innen rimelig tid, kan Leverandør etterfakturere overbruken iht. til en skjønnsmessig vurdering av inntektstap og arbeidsbelastning.

9. LEVERANDØRS RETTIGHETER OG PLIKTER

Leverandør skal sørge for at tjenesten gjøres tilgjengelig og kan betjenes tidsriktig. Leverandør forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om Lisenstaker som Leverandør mottar i forbindelse med denne avtale.

Nettstedet www.tilknytningspsykologene.no har som overordnet mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. All informasjon som blir lagret hos oss elektronisk, skal ikke utleveres til andre parter. Enhver kan ta kontakt for å få innsyn i hvilken informasjon som er lagret. Ved å bruke det åpne nettstedet www.tilknytningspsykologene.no samtykker du i at vi kan lagre cookies på din nettleser.

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, aksepterer cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies, må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert.

10. ANSVARSBEGRENSNING

Leverandørs ansvar og Lisenstakerns eneste og eksklusive rettsmiddel for erstatning for krav av noe slag som følge av eller relatert til denne lisensavtalen er begrenset til selve honoraret for tjenesten umiddelbart tolv (12) måneder forut for innlevering av kravet. Under ingen omstendigheter vil Leverandør være ansvarlig overfor Lisenstaker eller noen tredjepart for noen følgeskader, spesielle, indirekte, tilfeldige eller straffende skader av noe slag. Leverandør forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil i tjenesten.

11. AVTALEBRUDD

Dersom Lisenstaker ikke oppfyller bestemmelsene i denne lisensavtalen, kan Leverandør avbryte lisensavtalen med umiddelbar virkning. Utelatt betaling vil i alle tilfeller bli sett på som et brudd på denne Avtalen, men vil ikke være gyldig oppsigelse av Avtalen og fritar heller ikke Lisenstaker for sin forpliktelse til å betale for Lisensen i henhold til denne Avtalen. Leverandør forbeholder seg retten til, ved utelatt betaling, å rettslig inndrive kravet i henhold til gjeldende lover og regler.

12. FORCE MAJEURE

Såfremt gjennomføringen av denne lisensavtalen er delvis eller helt forhindret, eller er hindret i vesentlig grad av forhold utenfor partenes kontroll, skal partenes plikter suspenderes i den utstrekning forholdene er relevant, og for en slik periode som forholdene fortsetter. Disse forholdene inkluderer, men er ikke begrenset til, streik og lockout, og hver betingelse at norsk rett skulle vurder force majeure eller som er utenfor kontroll av partene. Imidlertid kan hver av partene si opp denne lisensavtalen dersom saken av force majeure gjør det særlig byrdefullt å opprettholde avtalen.

13. TVISTER OG GJELDENDE LOV

Avtalen kan heves av en av partene dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Tvist eller uenighet med bakgrunn i herværende Avtale skal primært søkes løst i minnelighet ved forhandlinger mellom partene. Partene plikter å møte til slike forhandlinger i Oslo med ti dagers skriftlig varsel. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som springer ut av avtalen og som ikke løses i minnelighet skal behandles etter norsk rett og av norske domstoler.

14. GRATIS TEST

Potensielle Lisenstaker (heretter TestLisenstaker) kan kun opprettes av Leverandøren, IKKE Lisenstaker eller Lisensbruker. Det innebærer at kun Tilknytningspsykologene kan gi gratis testtilgang til Tjenesten og Produktene for en tidsbegrenset periode. TestLisenstaker må akseptere alle betingelsene i denne Avtalen, med unntak av punkt 4 (pris), punkt 6 (Fakturering) og første avsnitt i punkt 7 (Varighet og oppsigelse).

TestLisenstaker er gjort særlig oppmerksom på punkt 5 (Opphavsrett), inklusive punktene om bruk og sletting av opphavsrettsbeskyttet materiale (også nedlastbare lærerveiledninger), etter utløp av test-/lisensperioden.

TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE AS, GLADSVEI 27, 0489 OSLO,

POST@TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE.NO

Personvern og Cookies, Avtalevilkår,  © TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE AS 2020