COS i Barnehagen - Tilknytningspsykologene
143
page-template-default,page,page-id-143,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

COS i Barnehagen

COS i barnehagen

Om COS i barnehagen: Vi ønsker med våre «COS i barnehagen» prosjekter å inspirere barnehagepersonalet til å ta et varmt grep om rollen som omsorgsgivere, ved at de blir bevisst en omsorgsstil som er ivaretakene ovenfor barnets sosiale og emosjonelle behov.

 

Utgangspunktet vårt formuleres av Arne Holte, direktør for Psykisk Helse i Nasjonalt folkehelseinstitutt:

 

”Barnehagene må sees i et psykisk helseperspektiv, ikke bare i skole og utdanningsperspektiv. Internasjonale studier viser at hvis kvaliteten på barnehagen er god, har den stor effekt på barns utvikling. Jo mer man investerer i barnehagene, jo mer lønnsomme vil de bli for landet. Det er den viktigste kilden til å utvikle landets mentale kapital og dermed forebygge psykiske lidelser. Barnehagepersonell er sannsynligvis statens mest lønnsomme investeringsobjekt.”(Tidsskrift for Norsk Psykologforening, april 2012).

 

Hvordan kan så ansatte i barnehagene styrke barns psykiske helse? Gjennom våre barnehageprosjekt tilbyr vi undervisningspakker med oppdatert kunnskap om hva som fremmer barns psykiske helse og i tillegg foreslå gjennomførbare tiltak i barnehagen som stimulerer sunn sosial og emosjonell utvikling.

Målsettingen med COS i barnehagen

Vi ønsker gjennom opplæring og veiledning å gi barnehagepersonell oppdatert kunnskap om hva som fremmer barns psykiske helse. Vår visjon er at alle ansatte i barnehagen skal kjenne til grunnprinsippene i en moderne tilknytningsbasert omsorgsmodell som vil være en utvidelse av den tradisjonelle pedagogiske omsorgsmodellen.

 

En moderne tilknytningsbasert omsorgsmodell bygger på 50 år med forskning på sammenhengen mellom trygg tilknytning og god psykisk helse. Barnehagepersonell skal oppleve at opplæringen gir den nødvendige grunnforståelsen og inspirasjon til å forstå barnet innenfra, dvs. aktivt forstå deres mentale perspektiv. Vi tenker at dette er et viktig utgangspunkt for å føre en empatisk og utviklingsstøttende dialog med barnet.

 

Vi tenker at barnehagepersonale i utgangspunktet ønsker at barnehagen skal oppleves som et godt sted å være for barna. Likevel vet vi at det også skjer daglige hendelser som ikke fremmer barns psykiske helse. Barn blir utsatt for stress, forvirring, avvisning, aggresjon og krenkelser i barnehagen. Med denne opplæringen håper vi at barnehagepersonale vil bli inspirert til å se på seg selv som omsorgsgivere, og at de får hjelp til å ha en omsorgsstil som balanserer det å være tydelig og fast på den ene siden, og god og empatisk på den andre siden. Vi ønsker at ansatte skal ha med seg en godhet og empati for hvert enkelt barn i alle samhandlinger, også når det må settes en grense for barnet eller når barnet er vanskelig å regulere emosjonelt, f.eks. kommer seg ikke ut av sinnet eller er utrøstelig, og kan komme til å sette barnehagepersonalets tålmodighet på prøve.

 

Prosjekt og opplæringsvirksomhet: I samarbeid med Circle of Security International har vi utviklet produkter som er velegnet for alt fra målrettetet prosjektarbeid som har til hensikt å fremme trygg tilknytning i barnehagen til mindre omfattende seminarer og konferanseinnlegg.

 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om prosjekt-, undervisnings- og veiledningspakker.

Ønsker du å ta en Circle of Security utdanning?

Kursene holdes på norsk av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.

Liste over kommende COS P kurs i Norden.